expertises

ARQUE is gespecialiseerd in het adviseren en procederen over merken, met andere woorden de onderscheidingstekens van een onderneming. Dit kunnen woorden, logo’s, kleuren, vormen of combinaties hiervan zijn. ARQUE staat onder meer ondernemingen bij die:

  • willen weten of hun onderscheidingstekens in aanmerking komen voor merkbescherming en de wijze waarop zij deze het best kunnen beschermen.
  • geconfronteerd worden met een sommatie van een derde waarin zij gesommeerd worden om het gebruik van een bepaald teken te staken.
  • vaststellen dat een concurrent een onderscheidingsteken gebruikt dat te veel lijkt op hun merk (merkinbreuk).
De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. ARQUE helpt ondernemingen die beschuldigd worden van handelsnaaminbreuk, m.a.w. het voeren van een handelsnaam die verwarring wekt met een oudere handelsnaam, of zelf een andere onderneming willen sommeren om het gebruik van een handelsnaam te staken.

ARQUE is specialist op het gebied van het auteursrecht. Het auteursrecht beschermt originele werken zoals foto’s, teksten, muziekwerken, software en gebruiksvoorwerpen. Ondernemingen en natuurlijke personen kunnen bij ARQUE terecht wanneer zij:

  • zich afvragen of er auteursrechten rusten op een voor/door hen gemaakt werk.
  • een conflict met een derde hebben over wie de rechthebbende is op een auteursrechtelijk beschermd werk.
  • een kopie of andere vorm van namaak van een auteursrechtelijk beschermd werk in de markt tegenkomen of zelf beschuldigd worden van het kopiëren/namaken van andermans werk.
Het modellenrecht, in het Engels design right genoemd, beschermt tekeningen (zoals prints) en modellen (designs) zoals het uiterlijk van een product. ARQUE adviseert ondernemers over of en hoe een modelrecht geregistreerd kan worden, en staat ondernemers bij in geschillen over modelrecht.

Concurreren mag maar er zijn grenzen. Wanneer deze grenzen worden overschreden, bijvoorbeeld als een niet door een intellectueel eigendomsrecht beschermd product op ongeoorloofde wijze wordt gekopieerd of ondernemingen op een andere wijze onrechtmatig jegens elkaar handelen, wijst ARQUE ondernemingen de weg.

Het maken van reclame is eveneens aan grenzen gebonden: zo mag reclame niet misleidend zijn en mag een vergelijking met concurrenten alleen onder bepaalde voorwaarden worden gemaakt. ARQUE adviseert en indien nodig, procedeert over dit soort kwesties.

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed en mag slechts bij uitzondering worden ingeperkt. ARQUE staat natuurlijke personen en ondernemingen bij die menen dat een derde zich op onrechtmatige wijze uitlaat over hen, of die zelf van het doen van zulke uitlatingen worden beticht.
Een goede voorbereiding is het halve werk. Veel geschillen hadden voorkomen kunnen worden als partijen de afspraken vooraf (beter) hadden vastgelegd. ARQUE helpt ondernemingen bij het zo veel mogelijk voorkomen van geschillen door te adviseren over overeenkomsten en deze op te stellen. Voorbeelden van contracten waar ARQUE in is gespecialiseerd: Overdrachts- en licentieovereenkomsten, co-existentieovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s), onderzoeks- en ontwikkelings- (R&D) overeenkomsten, opdrachtovereenkomsten.

Testimonials